Lietošanas noteikumi

SIA Merck Sharp&Dohme Latvija (MSD) ir Latvijā reģistrēts koncerna Merck&Co., Inc., Kenilvortā, Ņūdžersijā, ASV meitas uzņēmums. MSD, Merck&Co., Inc., Kenilvortā, Ņūdžersijā, ASV un citi ar to saistītie uzņēmumi veido farmācijas koncernu, kas darbojas visā pasaulē.

Piekrišana šiem lietošanas noteikumiem

Lietojot mūsu tiešsaistes pakalpojumus, jūs piekrītat šiem lietošanas noteikumiem saskaņā ar turpmāk minētajiem nosacījumiem, it īpaši tam, ka tie jums ir saistoši un jūs tos ievērosiet. Ja jūs tiem nepiekrītat, lūdzam jūs neizmantot mūsu tiešsaistes pakalpojumus un neņemt vērā ar tiem saistīto informāciju. MSD patur tiesības laiku pa laikam mainīt šos lietošanas noteikumus. Par izmaiņām un to spēkā stāšanās datumu MSD paziņos tīmekļa vietnē, veidojot aktuālo lietošanas noteikumu redakciju. Ar šo lietošanas noteikumu aktuālo, spēkā esošo versiju jūs jebkurā laikā varat iepazīties, sekojot saitei katras tīmekļa vietnes lapas beigās.

Darbības joma

Šie lietošanas noteikumi ir piemērojami MSD tiešsaistes pakalpojumiem. Merck&Co., Inc., Kenilvortā, Ņūdžersijā, ASV un citas ar Merck&Co., Inc., Kenilvortā, Ņūdžersijā, ASV un MSD saistītās sabiedrības uztur savas tīmekļa vietnes un piedāvā savus pakalpojumus, uz kuriem attiecas konkrētie noteikumi, kas minēti katrā vietnē. Turklāt īpaši noteikumi (datu aizsardzība) ir piemērojami datu aizsardzībai, tostarp visos gadījumos, kad tiek pieprasīta reģistrēšanās.

Medicīniska informācija / veselības problēmas

Kaut gan MSD tiešsaistes pakalpojumi, iespējams, ietver vispārēju informāciju par veselības problēmām un to ārstēšanu, ja jums ir veselības problēmas, jums pēc iespējas ātrāk jāvēršas pie sava ārsta vai veselības aprūpes iestādē. MSD nepiedāvā konkrētam cilvēkam atbilstīgas medicīniskas diagnozes vai piemērotus padomus par ārstēšanu. Tikai jūsu ārsts vai cits speciālists var noteikt diagnozi un paredzēt tieši jums vispiemērotāko ārstēšanu. Šajā tīmekļa vietnē publicētā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem.

Pakalpojumu apraksts

MSD tiešsaistes pakalpojumi ietver informāciju par MSD un tās dažādajiem produktiem. Atsevišķi tiešsaistes pakalpojumi ir paredzēti konkrētai sabiedrības daļai, tostarp darba ņēmējiem, klientiem un akcionāriem, personām, kas darbojas veselības jomā, vai plašai sabiedrībai. Jūs varat brīvi pārvietoties pa mūsu tīmekļa vietni atbilstīgi savām vēlmēm. Jūsu piekļuvi mūsu tiešsaistes pakalpojumos ietvertajai informācijai un tās izmantošanu regulē šie lietošanas noteikumi, kā arī visi piemērojamie likumdošanas akti.

Jūsu iesniegto datu pareizība

Kā mūsu tiešsaistes pakalpojumu lietotājs jūs atbildat par savu MSD nodotās informācijas pareizību, piemēram, ka esat pareizi norādījis savu amatu. Ja jūs atbildēsiet uz MSD informāciju, piemēram, sniedzot atsauksmi vai nosūtot, piemēram, jautājumus, komentārus, ierosinājumus u. tml., šāda informācija netiks uzskatīta par konfidenciālu. Attiecībā uz šādu informāciju MSD nav nekādu pienākumu, un šo informāciju tā var brīvi neierobežotā apjomā pavairot un izmantot, kā arī ar to iepazīstināt trešās personas un izplatīt trešajām personām, ievērojot datu aizsardzības noteikumus. MSD ir tiesības jebkuras šādā informācijā ietvertās idejas, koncepcijas, zinātību vai paņēmienus izmantot dažādiem mērķiem, it īpaši produktu attīstībai, ražošanai un izplatīšanai.

Saites uz citām tīmekļa vietnēm

MSD tīmekļa vietnēs ietver saites uz citām tīmekļa vietnēm, no kurām dažas pieder MSD, bet citas nepieder MSD vai ar to saistītām sabiedrībām. MSD neuzņemas nekādu atbildību par to tīmekļa vietņu saturu, uz kurām mēs atsaucamies, bet kuras nepieder MSD. MSD tiešsaistes pakalpojumi neietver trešo personu tīmekļa vietņu saturu; tomēr ir iespējams, ka MSD tiešsaistes pakalpojumi atsaucas uz citām ar MSD saistītu sabiedrību tīmekļa vietnēm, kuras ietver trešo personu saturu. Tādas tīmekļa vietnes regulē lietošanas noteikumi, kas ir ievietoti attiecīgajā tīmekļa vietnē un ar kuriem tajā var iepazīties.

Nemateriālo labumu un citas tiesības

MSD ir tiešsaistes pakalpojumu īpašniece un piedāvātāja. Visi mūsu tiešsaistes pakalpojumos izmantotie zīmoli, vārdi, nosaukumi, logotipi, attēli, motīvi, teksti un citi materiāli pieder MSD vai kādai sabiedrībai, kas ir daļa no koncerna Merck&Co., Inc., Kenilvortā, Ņūdžersijā, ASV, vai kādam tā līgumpartnerim. Izsaucot, lejupielādējot, saņemot vai kopējot informāciju no mūsu tiešsaistes pakalpojumiem, netiek iegūtas vai pārnestas nekādas tiesības (lietošanas, licences vai nemateriālo labumu tiesības). Mūsu tiešsaistes pakalpojumu un tajos ietvertās informācijas reproducēšana (pilnīga vai daļēja), pārsūtīšana (elektroniski vai citā veidā), modificēšana, savienošana vai izmantošana publiskiem vai komerciāliem nolūkiem ir aizliegta bez iepriekšējas rakstiskas MSD piekrišanas.

Atkāpe no garantētās izpildes

MSD ir veikusi piemērotus pasākumus, lai nodrošinātu savos tiešsaistes pakalpojumos izplatītās informācijas ticamību. Tomēr, izmantojot mūsu tiešsaistes pakalpojumus, jūs piekrītat tajos piedāvātajai informācijai tādā veidā, kā mēs to esam publicējuši. MSD ne skaidri, ne ar noklusējumu nesniedz garantiju vai solījumu par tiešsaistes pakalpojumos ietvertās informācijas precizitāti, saturu, pilnīgumu, uzticamību, praktiskumu vai likumību; šī pati atruna par MSD garantiju neesamību attiecas arī uz pārdošanas iespēju, piemērotību noteiktam mērķim un īpašuma tiesību nepārkāpšanu. Nevar izslēgt maldīgi kļūdainas norādes, drukas kļūdas un tehniskas neprecizitātes. MSD arī neuzņemas nekādu atbildību un saistības par jūsu datora vai jūsu aprīkojuma bojājumiem (piemēram, vīrusu dēļ), kas radušies no jūsu piekļuves mūsu tiešsaistes pakalpojumiem vai to izmantošanas. MSD patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt savas tīmekļa vietnes saturu.

Šo lietošanas noteikumu pārkāpšana

MSD ir tiesības šo noteikumu pārkāpšanas gadījumā vērst pret jums juridisku prasību. Ja jūsu pārkāpumi vai darbības  ir radījušas zaudējumus trešajām personām, jums ir pienākums aizsargāt MSD no jebkādiem zaudējumiem, it īpaši no mantiska kaitējuma, kaitējuma īpašumam un izmaksām, kā arī no juridiskām pretenzijām un prasībām.

Šos lietošanas noteikumus un jūsu iespēju izmantot mūsu tiešsaistes pakalpojumus regulē Latvijas tiesību normas, izslēdzot tiesību normu konfliktus.

Redakcija: 2020. gada februāris

Dalies sociālajos tīklos

Lapas apskatei nepieciešams modernāks pārlūks.